Ordensreglement

Pkt. 1.

 • Alle andelshaver, beboere og gæster, har pligt til at opretholde god husorden, ved at overholde gældende regler i ejendommen, og ved at udvise et rimeligt hensyn til de øvrige andelshavere og beboere.
 • Den enkelte andelshaver er ansvarlig for de til husstanden hørende beboere, besøgende og husdyr, og kan drages til ansvar for eventuelle skader eller gener forvoldt af disse.

Pkt. 2.
 • Cykling i gård, port og have er forbudt, dog er det for børn under det fyldte 8 år, tilladt at cykle i gården.
 • Cykelhalvtagene og stativerne er forbeholdt korttidsparkering. Dette betyder, at andelshaver og beboere som ikke benytter deres cykler dagligt, skal stille disse i egen cykelkælder. Defekte cykler, og cykler, der ikke benyttes i længere tid, vil blive fjernet fra halvtagene, uden ansvar for foreningen.
 • Cykler må ikke henstilles uden for cykelhalvtagene eller stativerne i gården.
 • Cykler, barnevogne m.m. må ikke hensættes i opgange, gennemgange eller port.
 • Cykler, barnevogne m.m. der henstilles i strid med disse regler, fjernes uden ansvar.
 • Cykler må ikke henstilles op ad husmuren til gaden.

Pkt. 3.
 • Henstilling af motorkøretøjer i gården er forbudt.
 • Start af motorkøretøjer må ikke finde sted i gården. Kørsel med motorkøretøjer i gården, må kun finde sted med særlig tilladelse fra bestyrelsen.

Pkt. 4.
 • Intet må henstilles på hoved- og køkkentrapper, loft, kældre og gennemgange.

Pkt. 5.
Dørene fra køkkentrappe til kælder skal være aflåst.

Pkt. 6.
 • Loftrum, kælderrum og skure i gården skal være aflåst, uanset om de benyttes.
 • Hvis loft- eller kælderrum udlånes eller byttes, skal dette meddeles varmemesteren.
 • Kælder- og loftsrum, samt skure skal ryddes ved fraflytning. Sker dette ikke, vil foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttendes andelshavers regning.

 • Foreningens skure tildeles andelshaverne efter følgende kriterier når de bliver ledige:
1. Børn 0-5 år
2. Handicappede
3. Ældre +65 år
4. Børn 6-12 år
5. Andre ansøgere

MC-skure:
1. Motorcykelejere
2. Andre ansøgere

 • Hvis du har et skur og ikke opfylder betingelserne i pkt. 1-4 og pkt. 1(MC-skure), kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel, såfremt en andelshaver opfylder kriterierne.

Pkt. 7.
 • Vinduer på trapper og tørrelofter skal være lukkede i regn, sne- og stormvejr. Den, der åbner vinduer, har også ansvar for at de lukkes forsvarligt i ovenstående tilfælde. Den, der tænder lys på vaskeloftet, skal slukke igen efter endt brug.

Pkt. 8.
 • Udhængning af enhver genstand, herunder tøj, fra vinduer og trapper, samt på hegn i gården er forbudt.
 • Der må ikke rystes tæpper, sengetøj eller lignende ud ad vinduerne.

Pkt. 9.
 • Det er forbudt at male eller skrive på facader, døre, skure m.v. Alle former for opklæbning af mærkater, skilte og navne end de af foreningen opsatte på hoveddørene, er ikke tilladt. På køkkendørene må opsættes et navneskilt af passende størrelse.

Pkt.10.
 • Alt affald, papir og lignende skal anbringes i de affaldscontainere og papirkurve, der er placeret i
gården og haven. Storskrald, møbler, gulvtæpper, m.v. må kun hensættes efter aftale med varmemesteren.
 • Bygningsaffald, mursten, puds, m.v. må under ingen omstændigheder henstilles i gården, og skal
fjernes af den enkelte andelshaver for egen regning.

Pkt. 11.
Al fodring af fugle eller andre dyr på ejendommens område er forbudt, dog er det tilladt at foder fugle i de dertil opsatte foderhuse.

Pkt. 12.
 • Leg i gården skal ophøre senest kl. 21:00.
 • I perioden fra den 15.6.-15.8. dog senest kl. 21:30.

Pkt. 13.
 • Fodboldspil må kun finde sted på boldbanen.
 • Andre former for boldspil i gården er kun tilladt, såfremt det ikke er til gene eller fare for andelshavere, beboerne eller bygningen.

Pkt. 14.
 • Leg på trapper, kældre, loftgange, vaskeri og gårdtoiletter er forbudt.

Pkt. 15.
 • Fyrværkeri må ikke anvendes i gården.
 • Støjende adfærd til gene for de øvrige andelshavere og beboere er forbudt.

Pkt. 16.
 • Havens blomsterbede må ikke betrædes. Haven må under ingen omstændighed anvendes til boldspil. Borde og stole skal være anbragt på de dertil indrettede flisepladser. Private stole må anvendes i haven, men skal fjernes efter endt brug. Al affald, herunder have- og engangsgrille skal slukkes og fjernes umiddelbart efter endt brug.

Pkt. 17.
 • Andelshaver, beboere og gæster, har pligt til at rette sig efter gældende regler for vaskeri, gadedørsnøgler m.v.

Pkt. 18.
 • Der må under ingen omstændigheder foretages nogen form for indgreb på antenneanlæg eller dørtelefonanlæg. Ved fejl på antenneanlægget meddeles dette til bestyrelsen, og ved fejl på dørtelefoner meddeles dette til varmemesteren.

Pkt. 19.
 • Reparations-, ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne må ikke finde sted før kl. 07:00 på hverdage, og kl. 09:00 på !ør-, søn- og helligdage.
 • Arbejdet skal være afsluttet senest kl. 21:00 på alle dage. Andelshavere og beboere skal selv sørge for rengøring af trapperne under og efter arbejdes udførelse. Al ombygnings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde må ikke foretages for åbne vinduer.

Pkt. 20.
 • Andelshaver, beboere og gæster er pligtige til at vise hensyn overfor de øvrige andelshavere, beboere og gæster ved brug af radio-, TV- og musikanlæg.
 • Vaskemaskiner, tørretumbler, spa bad eller lignende støjende anordninger, må ikke anvendes i tidsrummet kl. 22:00 til 08:00

Pkt. 21.
 • Anmeldelse af skader på radiatorer, toiletter, stophaner og bygning, skal ske til varmemesteren.
 • Det samme gælder anmeldelse om uregelmæssigheder eller mangler ved varme- og vandforsyningen.
 • Foreningen giver et tilskud på 3.000 kr. til andelshaver ved udskiftning af løbende toilet, eller hvis udskiftet til en model med dobbelt skyl. For at opnå tilskud er dog et krav, at foreningens vicevært godkender udskiftningen før udskiftningen igangsættes.

Pkt. 22.
 • Henvendelse til bestyrelsen kan ske i kontortiden eller på . Undtaget for dette er dog sager vedrørende lejlighedsskift. Kontoret holder lukket i juli måned samt mellem jul og nytår.

Pkt. 23.
 • Det er tilladt at holde 2 katte pr. lejlighed. Kattene skal være neutraliseret. Bestyrelsen har ret til, ved uanmeldte besøg, at kontrollere at der kun er 2 katte pr. lejlighed. Kattegrus samt andet affald fra dyr, fjernes i lukkede plastikposer, og anbringes i de normale affaldscontainere.
 • Kattene og andre husdyr skal holdes i lejligheden og må ikke lukkes ud på foreningens område.
 • Det er ikke tilladt at holde større husdyr, herunder hunde, reptiler, aber m.v.