Vejledning ved salg af andelsbolig

Kontakt administrator

Hvis du ønsker at sælge din andel skal du skrive til administrator:

 

Vibeke Harders, Ejendomsadministrator
Email: vhd@cej.dk 
Telefon: 33 70 77 73

Du bedes påføre dit andelsbolignummer/lejemålsnummer og et telefonnummer, hvor administrationen kan kontakte dig inden for normal arbejdstid.

Du skal desuden påføre, pr. hvilken dato du ønsker at sælge andelen – bemærk dog, at det skal være til den 1. eller 15. i en måned, og 3 måneder fra opsigelsen. 

 

El- og VVS-tjek

Du skal kontakte foreningens elektriker Brd. Weibel EL-teknik, da lejlighedens el-installationer skal gennemgås af foreningens autoriserede elektriker. 

Elektrikeren udarbejder en rapport over installationerne og eventuelle fejl ved disse. Denne rapport får administrator og sælger tilsendt. Udgiften til el-tjekket udgør ca. kr. 600-1.500. Regningen sendes til administrationen og modregnes i salgssummen for andelen. 

Du skal også have lavet et tjek af dine VVS-installationersom udføres af foreningens VVS-firma Finn L. & Davidsen.

 

VVS-firmaet udarbejder en rapport over installationerne og eventuelle fejl ved disse. Denne rapport får administrator og sælger tilsendt. Udgiften til VVS-tjekket udgør ca. kr. 1.000-1.500. Regningen sendes til administrationen og modregnes i salgssummen for andelen. 

 

Find kontaktoplysninger til foreningens håndværkere her.

 

Hvis der påtales mangler i el- og vvstjekket skal disse udbedres inden lejligheden bliver vurderet. El- og vvssynsrapporten samt dokumentation for at evt. mangler er udbedret (kopi af faktura) skal gives i kopi til vurderingsmanden når han gennemgår andelen.

Fristen på de 3 måneder løber først fra det tidspunkt hvor der ligger et el- og vvs-tjek. Så jo hurtigere du har dem klar jo hurtigere kan der ske vurdering og lejligheden kan udbydes til salg.

Administrationen sender kopi af opsigelsen til bestyrelsen og du modtager en bekræftelse.
 

Vurdering og pris

Prisen for andelen er en max. pris. Hvis du vil sælge til en lavere pris er det i orden. Udover andelsprisen kan du få betaling for udførte forbedringer og du kan tilbyde køber eventuelt løsøre. Det er valgfrit for køber om denne ønsker at overtage det tilbudte løsøre. 

Når du har fået bekræftelsen fra Administrator og har el-rapporten på plads skal du kontakte ejendommens vurderingsmand Arkitekt MAA Paul Børling som kan træffes på tlf. 50 59 14 49. 

Du skal være opmærksom på at alle byggegodkendelser skal udleveres ved vurderingen, hvis der er udført arbejder der kræver bygge-anmeldelse eller – godkendelse, men disse ikke er indhentet, kan det kræves at arbejdet bliver ført tilbage for din regning, og det vil ikke blive beregnet som forbedring.

Inden opsigelsen vil det også være klogt at undersøge om alle arbejder er lovligt udført, fra 1. december 2004 blev det besluttet at selvom det er ulovligheder du har overtaget fra den tidligere ejer er det dit ansvar at få lovliggjort dem.

Som sælger skal du udarbejde en opgørelse over forbedringer og finde fakturaer for arbejderne frem, så vidt det er muligt, inden vurderingen skal finde sted. Vurderingsmanden skal have udleveret opgørelse og fakturaer ved vurderingen.

 

Sørg for at være forberedt når vurderingsmanden kommer. Brug skabelonen der findes øverst på denne side. 

Din opgørelse skal indeholde følgende.:

•    Hvor i lejligheden arbejdet er udført. (sted)
•    Hvilket arbejde i lejligheden er udført.(emne)
•    Årstal for arbejdets udførelse.
•    Oplysning af pålydende fakturabeløb for det udførte arbejde eller
•    Oplysning om udgift til materialer og timeforbrug ved eget arbejde.
•    Der skal laves et VVS syn, der skal laves af ejendommens aut. Vvs-installatør.
•    Der skal foretages et EL- syn af ejendommens aut. EL-installatør. 

Der kan gå op 7-10 dage fra vurderingen er foretaget til vurderingsrapporten foreligger. 

Prisen for en vurdering er kr. 3.125,00 inkl. moms. Udgiften hertil deles ligeligt mellem sælger og køber.

Vurderingsrapporten er kun gældende i 6 måneder fra udstedelsesdagen. Såfremt der ikke er sket salg inden udløbet af 6 måneders fristen, skal der ske en revurdering af lejligheden, før et salg kan gennemføres. Udgiften til den forældede vurdering bæres fuldt ud af sælger.

Når vurderingen er foretaget, modtager du denne, du har så 14 dage til at gennemgå den, hvis du har bemærkninger til vurderingen, skal du kontakte vurderingsmanden for en afklaring.

Er du enig i vurderingen skal du henvende dig til Frederikke Bøgh Thomsen på mail: lejlighed@abmerkur.dk, så lejligheden kan blive slået op på ventelisterne. Bestyrelsen giver besked til administration om der er købere fra ventelisten eller om du kan sælge andelen frit jf. vedtægter. 
 

Salg via ventelisterne

Hvis der ingen interesserede er på ventelisterne vil du modtage et brev fra administrationen herom. Det vil fremgå af brevet, at du nu selv står for at finde en køber. 

Er der en på venteliste som har sagt ja til at købe vil Administrationen udarbejder en overdragelsesaftale vedlagt alle relevante bilag, som vedtægter, regnskab, budget, referat og husorden mv. Overdragelsesaftalen sendes til bestyrelsen, med kopi til køber og sælger, og bestyrelsen skal herefter kontaktes i kontortiden for aftale tidspunkt for underskrivelse af dokumenterne.
 

Mangler og salg af løsøre

Bestyrelsen har udover overdragelsesaftalen en opgørelse over løsøre og mangler/fradrag jf. vurderingsrapporten. Ved underskrivelsen skal køber/sælger oplyse, hvilke løsøre som overtages og om mangler/tilbagehold er bragt i orden.

Hvis køber ikke ønsker at overtage løsøret blive pengene refunderet, såfremt de er indbetalt sammen med overdragelsessummen og fradrages hos sælger.

De mangler og tilbagehold, som sælger ikke har bragt i orden, udbetales til køber og modregnes i sælgers overdragelsessum.

Opgørelsen underskrives af bestyrelsen, køber og sælger. Køber forpligtiger sig ved sin underskrift til at få bragt mangler/tilbagehold i orden senest 12 måneder efter overtagelsesdatoen, jf. overdragelsesaftalen.
 

Nøgleoverdragelse

Når dokumenterne er underskrevet skal du selv sørge for nøgleoverdragelse. Før du giver køber nøglerne til lejligheden skal du sikre dig at købesummen er deponeret hos administrationen. Du skal aflevere følgende nøgler til køber: 

            2 postkassenøgler
            2 hoveddørsnøgler    
            2 kld./loftsnøgler
            samt alle nøgler til lejligheden.
 

Vaskechip

Flytter du/I internt kan du tage din vaskechip med dig. Flytter du ud af foreningen skal vaskechip overdrages til køber på samme måde som nøgler.

 

Indsigelser

Hvis køber efter overtagelsen konstaterer, at der er skjulte fejl og mangler ved boligen, skal køber over for sælger og administrator gøre skriftligt opmærksom på dette inden 14 dage efter overtagelsen af lejligheden, jf. overdragelsesaftalen.

Køber har købt lejligheden som beset og kan således kun gøre indsigelse over eventuelle skjulte fejl og mangler, som ikke med rette kunne konstateres ved besigtigelsen af lejligheden og som der derfor ikke er taget højde for i vurderingsrapporten.
 

Afregning

Andelsboligforeningen afregner provenu til sælger inden 6 dage regnet for overdragelsesdagen og med fradrag af sine tilgodehavender, herunder udgiften til forespørgsel i andelsboligbogen og nødvendige beløb til indfrielse heraf, først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere. Som sikkerhed for mangler ved andelslejlighedens vedligeholdelsesstand, forbedringer, inventar og eventuelt løsøre tilbageholder andelsboligforeningen kr. 50.000,00. Beløbet afregnes umiddelbart 3 uger efter overtagelsesdagen med mindre køber forinden har rejst skriftlig indsigelse over eventuelle skjulte mangler eller over tekniske installationers manglende funktionsdygtighed CEJ Ejendomsadministration A/S.   

 

Uenighed vedr. skjulte fejl og mangler

Hvis der er gjort indsigelse om skjulte fejl og mangler, må køber og sælger kontakte vurderingsmanden herom og eventuelt må der foretages en besigtigelse af manglerne. Ekstra udgifter hertil afholdes af køber og/eller sælger efter vurderingsmandens bestemmelse om fordeling af udgiften.

Hvis I ikke kan blive enige skal sagen afgøres ved et civilsøgsmål eller ved voldgiftsmand, hvis parterne kan opnå enighed herom.

Administrationen skal have skriftlig besked fra køber og sælger, når der er opnået enighed om en løsning – ellers kan provenu for handlen ikke endeligt afregnes.

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål undervejs, bedes du kontakte administrator:

 

Vibeke Harders, Ejendomsadministrator
Email: vhd@cej.dk 
Telefon: 33 70 77 73