Vedligeholdelse og ombygning

Regler for vedligeholdelse af lejlighederne

Foreningen vedligeholder og fornyer følgende:

1. Alt udvendigt på ejendommen.
2. Alt indvendigt i ejendommen, der ligger uden for boligen.
3. Fødevandrør til og med stophaner i boligen.
4. Afløbsrør til vandlås.
5. Gasrør til måler.
6. El-ledninger til måler.
7. Antenneanlæg til og med fordeler dåse i boligen.
8. Al fjernvarmeinstallation.

Fejl på ovenstående meddeles omgående til varmemesteren. Ovenstående vedligeholdes kun, såfremt der ikke er tale om forsætlig ødelæggelse eller ukyndig indgriben.

Foreningen giver et tilskud på 3.000 kr. til andelshaver ved udskiftning af løbende toilet, eller hvis udskiftet til en model med dobbelt skyl. For at opnå tilskud er dog et krav, at foreningens vicevært godkender udskiftningen før udskiftningen igangsættes.

Andelshaveren vedligeholder og fornyer følgende i boligen:

1. Al indvendig vedligeholdelse.
2. Alle vandinstallationer efter stophaner.
3. Alle afløbsrør til og med vandlåse.
4. Alle gasinstallationer til og med gasmåler.
5. Alle el-installationer til og med el-måler.
6. WC-kumme, lavtskylstoilet og tilhørende toiletsæde.
7. Rensning af forstoppede afløb.
8. Køkkenvask og håndvask.
9. Gas- og vandhaner, ekskl. pakninger.
10. Antenne-installationer efter fordeler dåse.
11. Alle former for ruder.

Farvekoder der skal anvendes på hovedtrapper kan ses nedenfor:

Vejledning vedr. byggesag/ombygning

Ved ombygning

Husk at:

 • Hvis man ønsker at lave bygningsmæssige ændringer i lejligheden, skal der indhentes tilladelse hos bestyrelsen og hvis nødvendigt derefter hos myndighederne.
 • Hvis en sådan tilladelse ikke foreligger kan bestyrelsen ved fraflytningen forlange ændringen ført tilbage, for fraflytters regning, eller set bort fra arbejdet ved vurderingen.
 • Ved ombygning hvor der skal laves ændringer på gas- og vandinstallationerne, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.
 • Ved ændringer af fjernvarmeinstallationerne skal tilladelse indhentes hos bestyrelsen, og arbejdet skal udføres af ejendommens blikkenslager.
 • Reparations/ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder i lejligheden må ikke finde sted før kl. 7.00 på hverdage, og kl. 9.00 på søn- og helligdage, og arbejdet skal være afsluttet senest kl. 21.00 på alle dage.
 • Hvis trappeme er blevet snavsede ved nedbæring af byggeaffald eller andet i forbindelse med istandsættelse eller ombygning af lejligheden, skal tilflytter selv rengøre dem samme dag.
 • Byggeaffald må ikke henstilles til storskrald.
 • Øvrigt storskrald kan efter aftale med varmemesteren henstilles i storskraldsrummet.

Nyttige telefonnumre:
 • Varmemesteren: 60 43 49 04, inden for normal arbejdstid.
 • Foreningens formand og kontor: 29 99 31 02 (Ved manglende svar: Indtal eller send en besked og du vil blive kontaktet hurtigst muligt)

Se øvrige kontakter og kontorets åbningstid her.

Uddrag af ordensreglement

Pkt. 1.
 • Alle beboere har pligt til at opretholde god husorden, ved bl.a. at overholde gældende regler i ejendommen, og ved at udvise et rimeligt hensyn til de øvrige beboere.
 • Den enkelte andelshaver er ansvarlig for de til husstanden hørende personer, husdyr og besøgende, og kan drages til ansvar for eventuelle skader eller gener forvoldt af disse.

Pkt. 4.
 • Intet må henstilles på hoved- og køkkentrapper, loft, kældre og gennemgange.

Pkt. 8.
 • Udhængning af genstande, herunder tøj, fra vinduer og trapper, samt på hegn i gården er forbudt. Der må ikke rystes tæpper, sengetøj eller lignende ud ad vinduerne.

Pkt. 11.
 • Alt affald, papir og lignende skal anbringes i de affaldscontainere og papirkurve, der er placeret i gården og haven. Storskrald, møbler, gulvtæpper, m.v. må kun hensættes efter aftale med varmemesteren.
 • Bygningsaffald, mursten, puds, m.v. må under ingen omstændigheder henstilles i gården, og skal fjernes af den enkelte andelshaver for egen regning.

Pkt. 19.
 • Reparations-, ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne må ikke finde sted før kl. 07:00 på hverdage, og kl. 09:00 på !ør-, søn- og helligdage.
 • Arbejdet skal være afsluttet senest kl. 21:00 på alle dage. Andelshavere og beboere skal selv sørge for rengøring af trapperne under og efter arbejdes udførelse. Al ombygnings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde må ikke foretages for åbne vinduer.

Pkt. 21.
 • Anmeldelse af skader på radiatorer, toiletter, stophaner og bygning, skal ske til varmemesteren.
Det samme gælder anmeldelse om uregelmæssigheder eller mangler ved varme- og vandforsyningen.

Pkt. 22.
 • Henvendelse til bestyrelsen kan ske i kontortiden eller på . Undtaget for dette er dog sager vedrørende lejlighedsskift. Kontoret holder lukket i juli måned samt mellem jul og nytår.

Beboerne skal i øvrigt udvise størst mulig hensyn til øvrige andelshavere. Se hele ordensreglementet her.

Ansøgning eller anmeldelse

Hvornår er der tale om anmeldelse af byggearbejder, og hvornår er der tale om byggetilladelse?

Anmeldelse:
Du kan udfylde anmeldelsesskema ved følgende byggearbejder:

 • Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2.
 • Tilbygninger til ovenstående, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2.
 • Enkeltstående ombygninger (som f.eks. udvidelse afwc-rum og installation af bad heri, nedtagning af væg eller opsætning af brændeovn) og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2 eller en enkelt boligenhed. Den enkeltstående ombygning må ikke medføre en udvidelse af arealet.

Byggetilladelse:
 • Du kan udfylde ansøgningsskemaet til byggetilladelse ved byggearbejder der ikke er omfattet af ovenstående.

Større byggearbejder og væsentlige benyttelsesændringer kræver byggetilladelse.

Vær opmærksom på at:
 • Anmeldelsen skal vedlægges tegning i 3 eksemplarer i målestok 1 : 100.
 • Hvis du ikke selv ejer ejendommen, som anmeldelsen eller ansøgningen vedrører (f.eks. hvis du bor i andelsboligforening, lejlighed eller søger på vegne af ejeren), skal du vedlægge en fuldmagt, underskrevet af ejeren.
 • Hvis byggearbejdet gælder ejerboliger, skal du være opmærksom på, at arbejdets udførelse kan forudsætte samtykke fra ejerforeningen og/eller enkelte medlemmer af denne.

Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter
Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter er din mulighed for personlig henvendelse vedr. alle slags råd og vejledning om byggesager samt adgang til byggesagsarkivet.

Udgangspunktet for de fleste byggeprojekter er ejendommens eksisterende forhold, så vi vægter højt, at du har en smidig og hurtig adgang til bygge sagsarkivets tegningsmateriale.

Det faste skranke personale vejleder om de basale ting ved udformningen af en ansøgning m.m.
De støttes af en vagtordning blandt byggesagsbehandlerne, således at der altid kan tilkaldes relevant teknisk eller juridisk assistance.

Se mere på hos Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter

Ved sammenlægning af lejligheder

Når døre blændes mod hoved og køkkentrappe skal dørhul mod trapper skal etableres som en BS-60 konstruktion og overfladen i trapperum malerbehandles, så pæn afslutning sikres. Spånplade må ikke benyttes.

BS-60 kan eksempelvis etableres med 2 lag gips på begge sider af stålrigler med fastholdt isolering imellem, eller 75 mm gasbeton pudset og malet.

Overflader, lister, og paneler skal malerbehandles og fremstå som eksisterende forhold i trappeopgangen. Se farvekoder nedenfor.

Farvekoder